DM TEHNIKA SIA PRIVĀTUMA POLITIKA

Pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679

Personas datu apstrāde

 • DM TEHNIKA SIA vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
 • Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri pārvalda fizisko personu datu apstrādes sistēmu,  DM TEHNIKA SIA ievēro šādus principus:
  • DM TEHNIKA SIA nodrošina likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi;
  • Saņemto personas datu apstrāde tiek veikta noteiktiem mērķiem;
  • Saņemtie personas dati ir adekvāti, atbilstīgie;
  • Saņemtie personas dati ir precīzi;
  • Saņemtie personas dati netiek saglabāti ilgāk nekā nepieciešams un tiek likvidēti sasniedzot noteikto mērķi;
  • DM TEHNIKA SIA apstrādā personas datus ievērojot fizisko personu tiesības;
  • DM TEHNIKA SIA nodrošina personas datus glabāšanu drošībā;
  • DM TEHNIKA SIA nesniedz saņemtos personas datus citiem uzņēmumiem ievērojot drošu, adekvātu aizsardzību, pamatojoties un ievērojot LR spēkā esošiem normatīviem aktiem un Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679.

Privātuma politika

 • Privātuma politika attiecas uz ikviena klienta personas datu apstrādi un klientam piedāvāto pakalpojumu. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā DM TEHNIKA SIA vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus. DM TEHNIKA SIA nodrošina likumīgu, godprātīgu klienta personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes kategorijas

 • Personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem. DM TEHNIKA SIA ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
  • Dati, kurus klients pats paziņo DM TEHNIKA SIA;
  • Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
  • Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
  • Videonovērošanas ieraksti un attēli;
  • Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar kompāniju;
  • Sīkdatnes – dati par DM TEHNIKA SIA interneta vietnes apmeklēšanu.
 • Ja klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt ierobežota:
  • Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.

Personas datu apstrādes pamats

 • Klienta piekrišana. Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot DM TEHNIKA SIA apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • DM TEHNIKA SIA leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums. DM TEHNIKA SIA ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Ka arī KOMEKS SIA iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.
 • DM TEHNIKA SIA juridisko pienākumu izpilde. DM TEHNIKA SIA ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
 • Līguma noslēgšana un izpilde. Lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, DM TEHNIKA SIA apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.
 • Sabiedrības interešu īstenošana vai oficiālo pilnvaru izpildīšana. DM TEHNIKA SIA ir tiesīga apstrādāt personas datus. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts un aprakstīts normatīvajos aktos.
 • Apstrādājot Klienta personas datus, DM TEHNIKA SIA var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

Nolūki personas datus apstrādāšanai

 • Līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu.
 • Lai novērtētu klienta spēju pildīt līgumsaistības.
 • Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., klienta maksājumu un parādu administrēšanai.
 • Tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Videonovērošanas drošības nolūkiem un DM TEHNIKA SIA leģitīmas intereses aizsardzībai (īpašuma drošības nodrošināšanai).
 • Nozares attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu piedāvājumam.
 • Statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai.

Personas datu iegūšana

 • DM TEHNIKA SIA iegūst klienta personas datus, kad klients:
  • Iegādājas un izmanto produktus vai pakalpojumus no DM TEHNIKA SIA;
  • Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
  • Apmeklē vai pārlūko DM TEHNIKA SIA interneta vietnes;
  • Tiek filmēts ar videonovērošanas iekārtam;
 • DM TEHNIKA SIA un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām (piem., no līzinga kompānijas), ja klients tam ir piekritis.
 • DM TEHNIKA SIA un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no klienta.

Personas datu glabāšanas laikaposms

 • DM TEHNIKA SIA ir tiesīga apstrādāt un glabāt personas datus, kamēr:
  • Kamēr nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;
  • Nepieciešams termiņš DM TEHNIKA SIA leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
  • Personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts normatīvajos aktos;
  • Ir spēkā līgumsaistības starp klientu un DM TEHNIKA SIA;
  • Līdz personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai, kas noteikta  to saņemšanas brīdī.

Personas datu koplietošana

 • DM TEHNIKA SIA sniedz klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus.
 • Nepieciešamības gadījumā DM TEHNIKA SIA nodot klienta personas datus DM TEHNIKA SIA pilnvarotām personām, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un/vai partneriem, aģentiem, pakalpojumu  piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.
 • DM TEHNIKA SIA ir tiesīga nodot klienta personas datus tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

Personas datu aizsardzība

 • Lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai izpaušanas DM TEHNIKA SIA pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības.
 • DM TEHNIKA SIA rūpīgi pārbauda visas pilnvarotās personas, partnerus, aģentus, pakalpojuma sniedzējus, kompānijas darbiniekus, kuri apstrādā klienta personas datus, ka arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu pielietošanu un personas datu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • DM TEHNIKA SIA neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DM TEHNIKA SIA (piem., klienta vainas un/vai nolaidības dēļ).

Klienta tiesības

 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu.
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Klientam ir tiesības labot visus rīcībā esošos personas datus par sevi.
 • Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “Tikt aizmirstam”), sniedzot iesniegumu.
 • Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo klientu.
 • Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko klients ir sniedzis DM TEHNIKA SIA, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.